WIĘKSZOŚĆ ORGANIZACJI

Bardziej zdecentralizowana organizacja z mniejszą liczbą szczebli zarządzania i większymi rozpiętościami kierowania mogłaby wyglądać w następujący sposób:Wiceprezesowi podlegałoby siedem działów: fizyki, syntezy or­ganicznej, procesów chemicznych, mechanizmów reakcji, analityki, administracyjny oraz rejestracji patentów. Zrezygnowano by na tym szczeblu z podziału na badania podstawowe i stosowane. Na czele każdego obszaru badań stanąłby dyrektor.Każdemu z pięciu dyrektorów podlegałoby pięciu lub więcej kierow­ników badań specjalistycznych oraz koordynator opracowywania wyrobów.Przy istnieniu tylko trzech szczebli w hierarchii, każdy z pięciu dyrektorów posiadałby uprawnienia do dokonywania przeglądów i akceptacji stanu badań. Wiceprezes zaangażowany byłby wyłącznie w generalne kwestie związane z rozdzielaniem funduszy między wszystkie działy badawcze. Większość dużych organizacji nadaje uprawnienia wspomagającym i doradczym sztabom, tworząc w ten sposób rozwiązania użyteczne, chociaż często sprzyjające powstawaniu konfliktów pomiędzy sztabem i linią.Wraz ze wzrostem organizacji i rozwojem w ich ramach specjalizacji, wzrasta także potrzeba koordynacji poziomej. Ma to w szczególności miejsce wówczas, gdy powstają działy (wydziały) doradcze i wspomagające.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *