SPECJALIŚCI OD BADAŃ

Specjaliści prowadzący badania nad motywacją z punktu widzenia zarządzania rozwinęli dwie grupy teorii: (1) teorie treści oraz (2) teorie procesu motywowania. Teorie treści omówione zostaną niżej, natomiast dotyczące procesu motywowania poddane zostaną dyskusji .Istnieje wiele prób wyjaśnienia motywacji, tutaj zajmiemy się tylko trzema najważniejszymi z nich. Hierarchia potrzeb Maslowa. Jak już zostało to omówione w roz­dziale 3 (rysunek 3.3.), Abraham Maslow stworzy! koncepcję nazywaną teorią hierarchii potrzeb Maslowa. Według niej wewnętrzna sprężyna każdej osoby widziana jest jako seria potrzeb ułożonych hierarchicznie od najbar­dziej podstawowych do wyższego rzędu. Potrzeby podstawowe lub niższego rzędu wiązał z fizjologicznymi potrzebami zachowania życia i zabez­pieczenia się przed nieszczęściami. W hierarchii Maslowa potrzeby uaktyw­niają się kolejno: od wymienionych, poprzez potrzeby kontaktów społecz­nych, potrzeby uznania ze strony innych, aż do potrzeby realizowania własnego potencjału (samorealizacji).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *