MOTYWACJA KADR KIEROWNICZYCH

Teoria motywacyjna osiągnięć McClellanda zdaje się w szczególności dotyczyć motywacji i dokonań menedżerów. David McClelland, bazując na pracach Maslowa i innych autorów, jest zdania, że muszą być brane pod uwagę trzy dodatkowe potrzeby. W jego opinii jest to zwłaszcza prawdziwe w odniesieniu do menedżerów w krajach Zachodu. Potrzeby wskazane przez …

ZWIĄZKI I KONTAKTY

Związki (kontakty społeczne; relatednesś). W tej grupie zawarte są potrzeby związane z utrzymywaniem stosunków z ludźmi nam bliskimi.Rozwój (growth). Zawiera wysiłki w kierunku samodoskonalenia poprawy własnego środowiska.Maslow twierdził, że ludzie podążają w górę skali potrzeb poprzez „postępujące spełnianie”. Alderfer jest jednak zdania, że jeśli dana osoba nie może piąć się do …

NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY

To raczej dwie najważniejsze potrzeby – uzna­nia i pracy o znaczącej treści – bywają często nie spełnione. Co jest bardzo ważne, autor twierdził, że na poziomie potrzeb wyższego rzędu przełożeni i menedżerowie mogą wywierać największy wpływ na motywowanie pracowników.Zatrzymajmy się na chwilę w tym punkcie, aby dokonać częściowego podsumowania znaczenia …

KAŻDA OSOBA

Maslow ostrzegał, że każda osoba może przyjmować inne priorytety wśród tych potrzeb, w zależności od warunków istniejących w danym czasie. Tak więc pieniądze potrzebne na opłacenie czynszu mogą być najważniejsze pod koniec miesiąca, natomiast potrzeba znalezienia pracy o istotnych dla danej osoby treściach może być najważniejsza przy zmianie miejsca pracy. Hierarchia …

SPECJALIŚCI OD BADAŃ

Specjaliści prowadzący badania nad motywacją z punktu widzenia zarządzania rozwinęli dwie grupy teorii: (1) teorie treści oraz (2) teorie procesu motywowania. Teorie treści omówione zostaną niżej, natomiast dotyczące procesu motywowania poddane zostaną dyskusji .Istnieje wiele prób wyjaśnienia motywacji, tutaj zajmiemy się tylko trzema najważniejszymi z nich. Hierarchia potrzeb Maslowa. Jak już …

BLOKADA EMOCJONALNA

Blokada emocjonalna. Mary miała prawdopodobnie kłopoty z wy­słuchaniem informacji, ponieważ jej myśli były rozpraszane troską o matkę.Aby zrozumieć, co motywuje innych, menedżer musi być wyczulony na wewnętrzne potrzeby i osobiste cele, powodujące ich zachowania.Zanim przejdziemy do dyskusji nad motywowaniem, musimy najpierw podkreślić, że jednostki ludzkie są wielce skomplikowane, a różnice …

SPOSOBY CHARAKTERYSTYKI

Scharakteryzować je można w dwojaki sposób:W sieciach ograniczonych lub scentralizowanych  przełożeni zachowują kontrolę, więc większość informacji zostaje przez nich skanalizowana. Przy zadaniach prostych oraz tych, które wymagają precyzyjnej wymiany informacji, sieci ograniczone są szybkie i efektywne.Sieci otwarte, zdecentralizowane lub splecione (d i e na rysunku), pozwalają na swobodną wymianę informacji …

KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI

Komunikacja interpersonalna odbywa się w istocie w sytuacji jeden na jednego i twarzą w twarz. Kiedy jednak spojrzymy na komunikowanie w dużej skali, to dwa czynniki muszą być brane pod uwagę. Kanały komunikacji w ramach organizacji przebiegają (1) w dół, gdy na przykład kierownik działu umieszcza notatkę na tablicy ogłoszeń, w górę, …

ODBIORCA PRZEKAZU

Odbiorca przekazu musi (6) zinterpretować przekaz i jego znaczenie oraz (7) przedsięwziąć działania zamierzone przez menedżera; a także, jeżeli jest to konieczne, odbiorca musi (8) dążyć do uzyskania wyjaśnień lub weryfika­cji przekazu od menedżera poprzez sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne w komunikowaniu się osiągane jest przez powtórzenie przekazu lub zadawanie pytań …

SPOŁECZNE WYKORZYSTANIE

Menedżerowie muszą skutecznie wykorzystywać słowo mówione i pisane w celu przekazania informacji, poleceń i wskazówek dla załogi. Komunikowanie kierownicze służy dwóm istotnym celom: tłumaczy abstrak­cyjne cele i plany na język wyzwalający działania pracowników, a także, cementuje organizację w działaniach we wspólnym kierunku. Komunikacja jest środkiem, poprzez który kierownictwo wysyła i otrzymuje …